Saccarozo cu oh 2

Cho c&#;c dung dịch sau saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol

D· Saccarozơ tác dụng Cu (OH)Phương trình Saccarozơ phản ứng với Cu (OH)C12H22O+ Cu (OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2OĐiều kiện phản ứng xảy ra phản ứng với Cu (OH)Hiện tượng sau phản ứng xảy raBài tập vận dụng liên quan Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu (OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam B. Tinh bột có phản ứng tráng bạc C. Xenlulozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm đun nóng D. Glucozơ bị thủy phân trong môi truờng axit Xem lời giải Câu hỏi trong đềcâu Lý thuyết Cacbohidrat có lời giải chi tiết!! a. Glucozơ + Có tính chất của rượu đa (làm tan Cu(OH)2) + Có tính chất của andehit (có thể nhận biết bằng phản ứng tráng bạc,) b. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu (OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam B. Tinh bột có phản ứng tráng bạc C. Xenlulozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm đun nóng D. Glucozơ bị thủy phân trong môi truờng axit Xem lời giải Câu hỏi trong đềcâu Lý thuyết Cacbohidrat có lời giải chi tiết!! Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Chọn đáp án ACHO+ Cu(OH)→ (CHO)Cu + HO được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương trình phản ứng saccarozo tác dụng với Cu(OH)sau phản ứng cho dung dịch có màu xanh. Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Chọn đáp án A Fructozơ + Có tính chất của rượu đa ⇒See more A. Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu (OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. C. Xenlulozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm đun nóng. B. Tinh bột có phản ứng tráng bạc.

Lời giải của Tự Học

(3) Dung dịch Để phân biệt dung dịch glucozơ và fructozơ có thể dùng. Cho các phát biểu sau: (1) Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu (OH)tạo dung dịch màu xanh lam. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là ABCDXem đáp án»/08/, Phân tử saccarozơ được tạo bởi Do khi kết hợpgốc glucozơ, phân tử mantozơ vẫn cònnhóm CHO và các nhóm OH liền kề nên mantozơ có tính chất hóa học của cả Ancol đa chức và anđehitTác dụng với Cu (OH)cho phức đồngmantozơ màu xanh lam C. xeton D. anđehit Xem đáp án»/08/, Cho dãy các chất sau: saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ, fructozơ. Xem đáp án»/06/ 8, Cho các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. (2) Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng. Số chất bị thủy Tính chất của ancol đa chức Dung dịch saccarozơ hòa tan kết tủa Cu (OH)thành dung dịch phức đồng – saccarozơ màu xanh lam 2CHO+ Cu (OH)→ (CHO)Cu + 2HOPhản ứng của đisaccarit (thủy phân) Saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ khi: + Đun nóng với dung dịch axit (8) Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)khi đun nóng cho kết tủa CuO (9) Thủy phân (xúc tác H +,t°) saccarozo cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit (10) Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)(11) Sản phẩm thủy phân xenlulozo (xúc tác H +, t°) có thể tham gia phản ứngTính chất hóa học.

Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch m&#;u

A Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên của Saccarozo; Cấu trúc phân tử Saccarozo; Tính chất hóa họcPhản ứng với Cu(OH)2; Phản ứng thủy phân;TINH BỘTTính chất vật lý và trạng thái tự nhiên của tinh bột; Cấu trúc phân tử của tinh bột Lời giải của Tự Học Giải chi tiết: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)không tan được trong dung dịch saccarozo ozo có nhiều nhóm OH kề nhau nên hòa tan được Cu(OH)ở điều kiện thường tạo dung dịch xanh (b) Ở nhiệt độ thường, glucozo phản ứng được với nước brom Thủy phân một lượng saccarozơ, trung hòa dung dịch sau phản ứng bằng phương pháp thích hợp, tách thu được m gam hỗn hợp X gồm các gluxit rồi chia thành hai phần bằng nhauPhầntác dụng với lượng dư H2 (Ni, t0) thu được,gam sorbitolPhầnhòa tan hoàn toàn vừa đúng 6,gam Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Hiệu suất phản ứng thủy · Cho các chất sau: glyxylalanin (Gly-Ala), anilin, metylamoni clorua, natri axetat, phenol. Số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là. ABCDCho dãy các chất sau: Etyl axetat, Glucozơ, Saccarozơ, Ala-Gly-Glu, Ala-Gly, anbumin. Số chất trong dãy có phản ứng với Cu (OH)2 là.

Cho c&#;c chất: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ, sobitol.

BướcThêmml dung dịch saccarozơ% vào ống nghiệm, lắc BướcLắc nhẹ, gạn lớp dung dịch để giữ kết tủa. C Glucozơ và saccarozơ. D Saccarozơ và mantozơ. Cho các phản ứng sau: (1) Cu + H2SO4 đặc, nguội (5) Cu + HNO3 đặc, nguội. Số dung dịch có thể hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là: A AB BC CD DGiải thích:Códung dịch có thể hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là fructozo, glixerol và saccarozo. Vậy đáp án đúng là CClick để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2CHO+ Cu (OH)→ 2HO + (CHO 6)Cu. (2) Cu (OH)2 + glucozơ (6) axit axetic + NaOH · Tiến hành thí nghiệm phản ứng của saccarozơ với Cu(OH)2 theo các bước sau đây: BướcCho vào ống nghiệmgiọt dung dịch CuSO% vàml dung dịch NaOH%. Hai chất trong đó đều có phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)2 thành Cu2O là: A Glucozơ và mantozơ. Cho các chất glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ. B Glucozơ và xenlulozơ. Giải thích:Glucozơ và mantozơ Trong các dung dịch sau: fructozơ, glixerol, saccarozo, ancol etylic và tinh bột. CâuSố phản ứng xảy ra ở điều kiện thường.

Giữa Saccarozơ v&#; glucozơ c&#; đặc điểm giống nhau l&#;: A. &#;ều h&#;a tan Cu(OH)2

Số thí nghiệm có phản ứng hóa học xảy ra là Dung dịch X chứa các ion Fe 3+; NO; NH+; dung dịch X thànhphần bằng nhau: Phầntác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng được 6,lít khí (đktc) và,4 gam kết tủa. Cho vào phầndung dịch HSOdư, dung dịch thu được có thể hòa tan tối đa m gam Cu tạo ra khí NO (sản phẩm Saccarozo không phản ứng với Cu(OH)/OH Ví dụĐể chúng minh trong phân tử glucozo cónhóm hidroxyl người ta cho dung dịch glucozo phản ứng với: A. AgNO/NH 3, t o B. Kim loại K Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu (OH)2, tạo phức màu xanh lam thẫm. Câu hỏi: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. Phầncô cạn thu được,5 gam muối khan. (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit Tiến hành thí nghiệm giữa các dung dịch glucozo, fructozơ, saccarozo với các thuốc thử sau: dung dịch AgNOtrong NHđun nóng, Cu(OH)ở nhiệt độ thường, nước brom, dung dịch HSOloãng, đun nhẹ.

Glucozơ v&#; fructozơ khoahoc.vietjack.com

Saccarozơ c&#; thể t&#;c dụng với c&#;c chất n&#;o sau đ&#;y Cu(OH)2

Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây Khi đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ hoặc enzim làm chất xúc tác, saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ: CHO+ HO \(\underrightarrow{H^+,t^o}\) CHO(glucozơ) + CHO(fructozơ) @@Sản xuất và ứng Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu (OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam B. Tinh bột có phản ứng tráng bạc C. Xenlulozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm đun nóng D. Glucozơ bị thủy phân trong môi truờng axit Xem lời giải Câu hỏi trong đềcâu Lý thuyết Cacbohidrat có lời giải chi tiết!! Fructozơ: CHOH[CHOH]CO-CHOH +) Glucozơ và fructozơ đều có chứa các nhóm OH liền kề nhau → đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)→ A đúngCHO+ Cu(OH)→ (CHO 6)Cu + 2HO +) Fructozơ không có nhóm chức CHO trong phân tử → B sai +) 2CHO+ Cu(OH)→ (CHO)Cu + 2HO. b. Đáp án A. Glucozơ: CHOH[CHOH]CHO. Phản ứng thủy phân. Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Chọn đáp án A · CHO+ Cu(OH)→ (CHO)Cu + HO được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương trình phản ứng saccarozo tác dụng với Cu(OH)sau phản ứng cho dung dịch có màu xanh.

Trong dung dịch glucozơ v&#; saccarozơ đều ho&#; tan Cu(OH)2/OH

Lên men, Cu(OH) 2, đun nóng Đáp án A. Hướng dẫn giải: Saccarozo có thể tác dụng với HO/H +, t o; Cu(OH) 2, t o thường Hai chất trong đó đều có phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)thành CuO là: Từ glucozơ điều chế cao su buna theo sơ đồ sau: Glucozơ → ancol etylic → buta,đien → cao su buna Thí nghiệmtrang Hóa học Glixerol tác dụng với Cu (OH)Dụng cụ và hoá chấtDụng cụống nghiệm, ống nhỏ giọtHoá chất: dd CuSO 4, dd NaOH%, etanol, glixerolTiến hànhCho vào hai ống nghiệm, mỗi ống–giọt dung dịch CuSO% và–giọt dung Hóa học/03/ 9, Cho các hợp chất sau) Glixerol 2) Lipit) Fructozơ 4) Saccarozơ) Mantozơ 6) Tinh bột) Xenlulozơ. Những hợp chất cho phản ứng thủy phân tới cùng chỉ tạo glucozơ là: A, 6, 7· C12H22O+ Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + H2O được Bostonenglish biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương trình phản ứng saccarozo tác dụng với Cu(OH)2 sau phản ứng cho dung dịch có màu xanh. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây Glucozo khử Oxi hóa bằng Cu(OH)2/NaOH,t° Tính chất của Ancol đa chức (giống Glixerol) của Glucozo là tác dụng với Cu(OH)2, t° Thường có công thức là 2C6H12O6 + Cu(OH)> (C6H11O6)2Cu + 2H2O A. HO/H +, t o; Cu(OH) 2, t o thường B. Cu(OH) 2, t o thường, dd AgNO/NHC. Cu(OH) 2, đun nóng; dd AgNO/NHD.

CẤU TẠO, T&#;NH CHẤT, ỨNG DỤNG CỦA SACCAROZƠ V&#; MANTOZƠ

Cho c&#;c dung dịch glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ. Số dung dịch